Spółdzielcza Grupa Bankowa

Bankowy Arbitraż Konsumencki

 

 

 

Bankowy Arbitraż Konsumencki działa przy Związku Banków Polskich i został powołany w celu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami-klientami banków a bankami w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez bank czynności bankowych lub innych czynności na rzecz konsumenta.

Bankowy Arbitraż Konsumencki jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich i został wpisany pod poz. 1 do Rejestru podmiotów uprawnionych - pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich  prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zasady rozpoznawania sporów określa Regulamin Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego

Spory arbitrażowe rozpoznaje Arbiter Bankowy i Zastępca Arbitra Bankowego powoływani na 4-letnią kadencję przez Radę Związku Banków Polskich spośród osób spełniających łącznie następujące warunki:

a) jest obywatelem polskim i stale zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) zajmował przez 7 lat stanowisko sędziego lub wykonywał zawód adwokata lub radcy prawnego,

c) wyróżnia się wysokim autorytetem moralnym,

d) korzysta z pełni praw publicznych.

 

Kontakt:

Bankowy Arbitraż Konsumencki

00-380 Warszawa

ul. Herberta 8

tel. 22 48 68 400

arbitraz.kancelaria@zbp.pl

Więcej na stronie Związku Banków Polskich 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką RODO.

Zamknij komunikat