Spółdzielcza Grupa Bankowa

Rachunek walutowy

Rachunek walutowy

Rachunek bieżący walutowy – atrakcyjne konto dla firm umożliwiające wygodne i bezpieczne gromadzenie środków pieniężnych (EUR, USD) oraz sprawne rozliczanie się z zagranicznymi kontrahentami
Możliwości

 • gromadzenie środków pieniężnych (EUR, USD)
 • wpłaty i wypłaty gotówkowe
 • realizacja przelewów zagranicznych i przelewów walutowych w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami dewizowymi
 • pełna obsługa transakcji w handlu zagranicznym
 • przeprowadzanie operacji finansowych w każdym oddziale Banku
 • możliwość ustanowienia pełnomocnika

Korzyści

 • oszczędności – nie ma potrzeby natychmiastowej odsprzedaży walut i późniejszego ich odkupu, w przypadku dokonywania płatności z zagranicą, po mniej korzystnym kursie
 • zyski – rachunek jest oprocentowany
 • elastyczność – możliwość elastycznego zarządzania środkami w różnych walutach obcych
 • bezpieczeństwo – możliwość zabezpieczania się przed ryzykiem kursowym oraz zmianami wartości złotego
 • pełna kontrola transakcji
 • EBS nie określa minimalnej kwoty wymaganych wpływów na konto
 • konto może być otwarte dla rezydenta lub nierezydenta

Bez opłat

 • prowadzenie rachunku
 • telefoniczna informacja o rachunku na podstawie hasła
 • wyciąg miesięczny

Otwarcie konta – warunkiem otwarcia rachunku jest:

 • podpisanie umowy o jego prowadzenie oraz złożenie wzorów podpisów osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych
 • wniesienie minimalnej wpłaty na rachunek (10 EUR lub równowartość tej kwoty w USD lub PLN)

Wymagane dokumenty do otwarcia rachunku:

 • dokumenty stwierdzające osobowość prawną podmiotu np. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, koncesja
 • dokumenty stwierdzające, że podmiot został utworzony zgodnie z przepisami prawa – w przypadku nie prowadzących działalności gospodarczej organizacji społecznych,
 • politycznych, zawodowych, funduszy celowych, fundacji, związków zawodowych
 • zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego REGON oraz decyzja o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP
 • inne uzgodnione z Bankiem

Dysponowanie środkami

 • wpłaty i wypłaty z rachunków mogą być dokonywane w formie gotówkowej i bezgotówkowej:
  – w walucie rachunku
  – w innej walucie wymienialnej (w której EBS prowadzi rachunki)
  – w walucie polskiej
 • w przypadku wpłat lub wypłat z rachunku w innej walucie niż waluta rachunku, do przeliczania walut stosuje się kursy kupna i sprzedaży walut obowiązujące w EBS w dniu transakcji
 • transfer za granicę środków przechowywanych na rachunku powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami obrotu dewizowego

Zobacz także:

Pliki do pobrania:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką RODO.

Zamknij komunikat