Spółdzielcza Grupa Bankowa

Ubezpieczenie kart płatniczych

Ubezpieczenie kart płatniczych

Rodzaje ubezpieczeń dla Posiadaczy i Użytkowników kart płatniczych:

 • pakiet bezpieczna karta
 • pakiet bezpieczny podróżnik
 • dla kart Visa Electron BusinessMasterCard Business ubezpieczenie stanowi element opcjonalnego pakietu usług dodatkowych, koszty poszczególnych ubezpieczeń obciążających Klienta szczegółowo określone zostały w taryfie opłat i prowizji
 • w przypadku kart MasterCard Business Gold ubezpieczenie dostępne jest w ramach standardowego pakietu usług, a koszt ubezpieczenia zawarty jest w opłacie za jej wydanie i obsługę

Pakiet bezpieczna karta obejmuje trzy produkty ubezpieczeniowe:

 • ubezpieczenie na wypadek nieuprawnionego użycia kart
  ubezpieczenie pokrywa szkody powstałe na skutek dokonania transakcji przy użyciu utraconej karty, od chwili jej utraty do momentu zastrzeżenia karty jaką poniósł Ubezpieczony do kwoty 150 EUR w wyniku:
  – kradzieży
  – przywłaszczenia
  – kradzieży z włamaniem
  – rozboju
  – kradzieży rozbójniczej
  – wymuszenia rozbójniczego
  – zagubienia karty
  bardzo korzystnym dla ubezpieczonego jest włączenie transakcji z użyciem PIN do zakresu ubezpieczenia
 • ubezpieczenie gotówki pobranej z bankomatu. (ubezpieczenie pokrywa szkody polegające na uszczupleniu mienia w wyniku):
  – kradzieży z włamaniem
  – rozboju
  – kradzieży rozbójniczej
  – wymuszenia rozbójniczego
  gotówki pobranej z bankomatu przez Ubezpieczonego przy wykorzystaniu karty powstałe w ciągu 24 godzin od chwili pobrania utraconej gotówki z bankomatu
 • ubezpieczenie zakupów dokonanych kartą (ubezpieczenie pokrywa szkody polegające na uszczupleniu mienia w wyniku):
  – kradzieży,
  – kradzieży z włamaniem,
  – rozboju,
  – kradzieży rozbójniczej,
  – wymuszenia rozbójniczego
  – zniszczenia towarów zakupionych za pomocą karty – jeśli szkoda powstała w trakcie do 30 dni od daty zakupu

Pakiet bezpieczny podróżnik podzielony na dwa produkty ubezpieczeniowe:

 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w kraju i w trakcie podróży zagranicznej w ramach pakietu Towarzystwo zobowiązuje się do wypłaty określonych świadczeń w związku z następstwem nieszczęśliwego wypadku w postaci śmierci Ubezpieczonego lub doznania przez niego określonego rodzaju inwalidztwa
 • ubezpieczenie kosztów leczenia w trakcie podróży zagranicznej w ramach pakietu Towarzystwo zobowiązuje się do zwrotu niezbędnych i udokumentowanych kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego w związku z jego nagłym zachorowaniem lub wypadkiem powstałym podczas podróży poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju stałego pobytu

Przystąpienie do ubezpieczenia

 • aby przystąpić do ubezpieczenia wystarczy złożyć w Oddziale Banku który wydał kartę Wniosek o przystąpienie do ubezpieczenia posiadacza/użytkownika karty płatniczej
 • do ubezpieczenia może przystąpić zarówno osoba, która składa wniosek o wydanie karty, jak i Klient który już posiada kartę płatniczą

Zgłaszanie szkód i wypłata odszkodowań

 • w przypadku wystąpienia szkody objętej ubezpieczeniem należy zgłosić ją w Oddziale EBS
 • pracownik Banku podpowie w jaki sposób wypełnić wniosek i jakie dokumenty dostarczyć, aby wypłata odszkodowania nastąpiła szybko  i bez konieczności udzielania dodatkowych wyjaśnień
 • odszkodowanie wypłacone zostanie w formie przelewu na rachunek w terminie 30 dni licząc od daty złożenia kompletu niezbędnych dokumentów

Zobacz także:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką RODO.

Zamknij komunikat