Spółdzielcza Grupa Bankowa

Ubezpieczenie kart płatniczych

Ubezpieczenie kart płatniczych

Rodzaje ubezpieczeń dla Posiadaczy i Użytkowników kart płatniczych:

 • pakiet bezpieczna karta
 • pakiet bezpieczny podróżnik
 • dla kart Visa Electron BusinessMasterCard Business ubezpieczenie stanowi element opcjonalnego pakietu usług dodatkowych, koszty poszczególnych ubezpieczeń obciążających Klienta szczegółowo określone zostały w taryfie opłat i prowizji
 • w przypadku kart MasterCard Business Gold ubezpieczenie dostępne jest w ramach standardowego pakietu usług, a koszt ubezpieczenia zawarty jest w opłacie za jej wydanie i obsługę

Pakiet bezpieczna karta obejmuje trzy produkty ubezpieczeniowe:

 • ubezpieczenie na wypadek nieuprawnionego użycia kart
 • ubezpieczenie pokrywa szkody powstałe na skutek dokonania transakcji przy użyciu utraconej karty, od chwili jej utraty do momentu zastrzeżenia karty jaką poniósł Ubezpieczony do kwoty 150 EUR w wyniku:
  – kradzieży
  – przywłaszczenia
  – kradzieży z włamaniem
  – rozboju
  – kradzieży rozbójniczej
  – wymuszenia rozbójniczego
  – zagubienia karty
 • bardzo korzystnym dla ubezpieczonego jest włączenie transakcji z użyciem PIN do zakresu ubezpieczenia
 • ubezpieczenie gotówki pobranej z bankomatu. (ubezpieczenie pokrywa szkody polegające na uszczupleniu mienia w wyniku):
  – kradzieży z włamaniem
  – rozboju
  – kradzieży rozbójniczej
  – wymuszenia rozbójniczego
 • gotówki pobranej z bankomatu przez Ubezpieczonego przy wykorzystaniu karty powstałe w ciągu 24 godzin od chwili pobrania utraconej gotówki z bankomatu
 • ubezpieczenie zakupów dokonanych kartą (ubezpieczenie pokrywa szkody polegające na uszczupleniu mienia w wyniku):
  – kradzieży,
  – kradzieży z włamaniem,
  – rozboju,
  – kradzieży rozbójniczej,
  – wymuszenia rozbójniczego
  – zniszczenia towarów zakupionych za pomocą karty – jeśli szkoda powstała w trakcie do 30 dni od daty zakupu

Pakiet bezpieczny podróżnik podzielony na dwa produkty ubezpieczeniowe:

 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w kraju i w trakcie podróży zagranicznej w ramach pakietu Towarzystwo zobowiązuje się do wypłaty określonych świadczeń w związku z następstwem nieszczęśliwego wypadku w postaci śmierci Ubezpieczonego lub doznania przez niego określonego rodzaju inwalidztwa
 • ubezpieczenie kosztów leczenia w trakcie podróży zagranicznej w ramach pakietu Towarzystwo zobowiązuje się do zwrotu niezbędnych i udokumentowanych kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego w związku z jego nagłym zachorowaniem lub wypadkiem powstałym podczas podróży poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju stałego pobytu

Przystąpienie do ubezpieczenia

 • aby przystąpić do ubezpieczenia wystarczy złożyć w Oddziale Banku który wydał kartę Wniosek o przystąpienie do ubezpieczenia posiadacza/użytkownika karty płatniczej
 • do ubezpieczenia może przystąpić zarówno osoba, która składa wniosek o wydanie karty, jak i Klient który już posiada kartę płatniczą

Zgłaszanie szkód i wypłata odszkodowań

 • w przypadku wystąpienia szkody objętej ubezpieczeniem należy zgłosić ją w Oddziale EBS
 • pracownik Banku podpowie w jaki sposób wypełnić wniosek i jakie dokumenty dostarczyć, aby wypłata odszkodowania nastąpiła szybko  i bez konieczności udzielania dodatkowych wyjaśnień
 • odszkodowanie wypłacone zostanie w formie przelewu na rachunek w terminie 30 dni licząc od daty złożenia kompletu niezbędnych dokumentów

Zobacz także:

Pliki do pobrania:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką RODO.

Zamknij komunikat